Leila 安安 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

很害羞地今天又要來開箱內衣文拉~~~

Leila 安安 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

非常懷念建康時的自己所以放一張過往根鞋照緬懷一下

Leila 安安 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


Leila 安安 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


Leila 安安 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

Leila 安安 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

今天要來開箱亞果元素的CASA A01m

Leila 安安 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

已經快要一個月沒做護髮了, 頭髮已經開始乾乾的

Leila 安安 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

要來記錄一下我喝港星鍾麗緹代言的 蔬暢輕飲心得~~

文章標籤

Leila 安安 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

(成品照)

Leila 安安 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()